19.05.24

תקנון שימוש

באתר www.zuze.co.il

(להלן - "האתר")

 

גולשים יקרים!

ברוכים הבאים לאתר תרי זוזי – הלוח הדתי הראשון.

האתר הינו אתר לוחות יד שנייה ומבצעים המיועד לציבור החרדי והדתי.

בהתאם, נבקשכם להקפיד שהמודעות והתכנים המועלים לאתר יהיו מכובדים ויתאימו לנורמות המקובלות ולאורח החיים הנוהג בקרב ציבור המשתמשים באתר.

אנו עושים את מירב המאמצים ומשקיעים משאבים ניכרים כדי להביא לכם אתר איכותי ושימושי, שיתאים לאורח החיים החרדי.

יחד עם זאת, אנו לא חפים מטעויות ומשגיאות, וגם אין באפשרותנו לבצע בקרה על תכנים באתר.

אם נתקלתם בבעיה כלשהי, בטעות או בשגיאה, או סתם יש לכם שאלה או הערה, אל נא תהססו ליצור עמנו קשר למייל: [email protected]  אנו מבטיחים להתייחס לכל פנייה שלכם במלוא הרצינות.


להלן תמצאו את סעיפי תקנון השימוש באתר, הכוללים גם הצהרת פרטיות (להלן – "התקנון"). התקנון מהווה חוזה מחייב בינינו לבינכם והוא חל על כל המשתמשים באתר ומחייב אותם. השימוש והגלישה באתר מהווים הסכמה שלכם לאמור בתקנון.

התקנון חל על כל צורות השימוש באתר ועל כל סוגי האמצעים הטכנולוגיים שבאמצעות משתמשים באתר, לרבות סלולאר.

אם אינכם מסכימים לחלק כלשהו מהתקנון – אין להשתמש באתר או בכל חלק שלו!

הפרת הוראות התקנון עלולה לגרום לחסימת הגישה לאתר, וזאת בנוסף לכל זכות אחרת על פי כל דין שיש לנו.

גלישה נעימה!

 

להלן התקנון שמהווה הסכם מחייב בינינו לבינכם:

הגדרות של מונחים בתקנון

 1. בנוסף לכל הגדרה אחרת בתקנון זה, יחולו ההגדרות הבאות:

"גולש" – כל גורם הגולש באתר, לרבות מנוי.

"גורם טכני חיצוני" – כל גורם המספק למפעיל מוצרי ו/או שירותי חומרה ו/או תוכנה ו/או סוכן חכם ו/או אחסון אתרים ו/או עיצוב בקשר עם האתר (ובכלל זה בנוגע לשטח פרסום ו/או לתבנית אתר מוכנה).

"המפעיל" – תרי זוזי לוח יד שניה ואינדקס עסקים חרדי בע"מ המפעילה את האתר, לרבות בעליה, נושאי משרה בה, עובדיה, חב' אם, חב' אחיות וחב' בנות.

"מדור" – חלק באתר המיועד לעניין מסויים. במדור יכולים להיות תתי מדורים. אלא אם נאמר במפורש אחרת, כל התייחסות בתקנון זה ל"אתר", תכלול גם כל מדור ותת מדור בו.

"מנוי" - גולש אשר נרשם לאתר ו/או למדור בו, לרבות לשם פרסום בלוחות, בין בתמורה ובין ללא תמורה, לרבות מנוי מפרסם. 

"מנוי מפרסם" – גולש אשר התקשר עם המפעיל לשם רכישה ו/או שימוש בשטח פרסום ו/או בתבנית אתר מוכנה.

"סוכן חכם" – שירות הניתן באתר במסגרתו הגולש מקבל הודעות דוא"ל, מסרונים (SMS) או כל פורמט אחר, בקשר עם פרסומים באתר.

"ספק חיצוני"- כל גורם שאינו המפעיל, בין אם אותו גורם התקשר עם המפעיל ובין אם לאו, בין אם הוא מנוי ובין אם לאו, אשר מפרסם ו/או מספק טובין ו/או שירותים באמצעות האתר ו/או בקשר עם האתר ו/או בלוחות האתר, בין אם נתן תמורה למפעיל ובין אם לאו, בין אם בידיעת המפעיל ובין אם לאו, לרבות ספקים של מחירונים, מכרזים, טיפים והמלצות.

"פרסום מבוסס תבנית אתר מוכנה" – תוכן של גולש המועלה בתוך ו/או במסגרת תבנית אתר מוכנה.

"שטח פרסום" - אזור באתר, לרבות במדורי האתר, שישמש לפרסום והכל כפי קביעת המפעיל.

"שימוש באתר" – שימוש באתר כולו ו/או חלקו, לרבות באמצעות סוכן חכם.

"תבנית אתר מוכנה" – שבלונה לאתר אינטרנט שבה ניתן להשתמש לשם יצירת אתר אינטרנט של מנוי מפרסם. המפעיל יהיה רשאי לספק שירות זה בשלב עתידי, לפי שיקול דעתו ובחירתו הבלעדיים של המפעיל.

"תוכן" או "תכנים" - כל מידע מכל סוג שהוא, לרבות תוכן מילולי, חזותי, קולי, אור-קולי, וכן כל שילוב שלהם וכן עיצובם, עיבודם, עריכתם, הפצתם ודרך הצגתם, לרבות (אך לא רק): כל תמונה, עיצוב, קונספט, צילום, איור, הנפשה, תרשים, דמות, הדמיה, דגימה, סרטון, קובץ קולי וקובץ מוסיקלי, תוכנה, קובץ, קוד מחשב, יישום, פורמט, פרוטוקול, מאגר נתונים וממשק וכל תו, סימן, סמל וצלמית, והכל למעט "תוכן של גולש".

"תוכן של גולש/ים" – תוכן (כהגדרתו לעיל) שנכתב בעמודי האתר ו/או הועלה לאתר על ידי גולש, וכן טקסט ו/או תמונה מכל מין וסוג שגולש העלה לאתר, לרבות בשטח פרסום ו/או בפרסום מבוסס תבנית אתר מוכנה ו/או בלוחות מודעות מקוונים שיתנהלו במסגרת האתר. חוות דעת על ספקים חיצוניים ו/או מאמרים שגולש יפרסם באתר, כולו או חלקו, יהוו אף הם "תוכן של גולש" לכל דבר ועניין.

פרשנות התקנון

 1. במקרה של אי בהירות ו/או פרשנות, האמור בתקנון זה לא יפורש כנגד המנסח.
 2. השימוש באתר מהווה הסכמה של המשתמש לתקנון.
 3. הצהרת הפרטיות מהווה חלק בלתי נפרד לכל דבר ועניין מהתקנון.
 4. בחלק מהמדורים יכולים להופיע תנאי שימוש פרטניים (ולעיתים יכולים להופיע תנאי שימוש פרטניים גם בתתי מדורים). תנאים שימוש פרטניים כאמור יחולו יחד ובמקביל להוראות תקנון זה. במקרה של סתירה, יגבר האמור בתקנון. בכל מקרה, תועדף פרשנות שלא תביא לסתירה בין מסמכים ותאפשר את קיום האמור במסמכים שונים במקביל.
 5. במקרה בו יקבע על ידי רשות חוקית מוסמכת, כי חלק כלשהו מהתקנון בטל ו/או אינו חוקי, לא יהיה בכך כדי לגרוע מיתר הוראות התקנון, ויראו בחלק הבטל/שאינו חוקי כאילו הוחלף בתנאי תקף אחר הקרוב ביותר בתוכנו לזה המקורי.
 6. האמור במבוא ובהקדמה שלפניו הינם חלק בלתי נפרד מהתקנון.
 7. השימוש בלשון זכר או בלשון רבים הינם מטעמי נוחות בלבד.
 8. כותרות הפרקים של התקנון הינן לנוחות בלבד, ואין לראות בהן כמחייבות או כמסייעות בפרשנות.

 

תנאי התקנון ותוקפם

 1. המפעיל רשאי לשנות ו/או לתקן ו/או לגרוע ו/או להוסיף תנאים בתקנון ו/או בחלקו.
 2. המפעיל יהיה רשאי לנהוג כאמור לפי שיקול דעתו הבלעדי וללא צורך במתן הודעה מראש.
 3. הוראות תקנון ששונו ו/או תוקנו יפורסמו באתר וכן תופיע הודעה כי בוצע שינוי, והם ויחייבו מרגע פרסומם. מבלי לגרוע מהאמור, מומלץ לגולשים לעיין באופן תקופתי בהוראות התקנון.
 4. במקרה של סתירה בין הוראות תקנון זה לבין הוראות חוק הגנת הצרכן ותקנותיו ו/או כל דין אחר, יגבר האמור בתקנון. אם דין כלשהו אינו מאפשר התניה על הוראותיו, יקראו הוראות תקנון זה כך שיעלו בקנה אחד עם הוראות הדין ובמידת האפשר לפי הכוונה המקורית של הוראות התקנון. מובהר, שהכוונה המקורית של הוראות תקנון זה, היא לא להעניק לגולש זכויות מעבר לזכויות הבסיס שעליהן לא ניתן להתנות (ככל שקיימות) והמוענקות במפורש בדין.

 

אחריות הגולש, הגולש הנבון וגלישה חכמה

 1. מומלץ לכל גולש המשתמש באתר ו/או הפונה לספקים חיצוניים באמצעות האתר, לרבות בעקבות שירות סוכן חכם, לבצע סקר שוק, ללמוד את תכונות הטובין ו/או השירותים של הספקים החיצוניים, לקרוא היטב את כל התנאים וההוראות הרלבנטיות טרם ביצוע רכישה ו/או התקשרות כלשהי, וככלל לנהוג באופן זהיר ומושכל.

 

אחריות המפעיל בנוגע לשימוש באתר

 1. המפעיל יהיה רשאי, לפי שיקול דעתו הבלעדי, בכל עת וללא הודעה מוקדמת, להתאים ו/או להשעות ו/או להפסיק ו/או לשנות ו/או להגביל את האתר, שירותיו – כולם או חלקם - לרבות הרשאות גישה, זמינות פעילויות ושירותים, תכנים שונים (לרבות של גולשים), שעות פעילות, וכן תוכנות ו/או ציוד הנדרשים לצורך גישה לאתר ולשירותיו. בכל מקרה, המפעיל לא ישא באחריות לנזקים כלשהם כתוצאה מהאמור, אף אם צפה או היה ביכולתו לצפות נזקים אלה.
 2. המפעיל יוכל להציע, על פי שיקול דעתו הבלעדי, פעילויות ותכנים מיוחדים בכפוף לתנאים מיוחדים או שונים שיובאו לידיעת הגולשים או חלק מהם. מובהר בזאת, כי השתתפות בפעילויות ו/או חשיפה לתכנים המיוחדים האמורים תחשבנה כהסכמה לתנאים המיוחדים, אשר יפורטו ככל הניתן בסמוך לכל פעילות מיוחדת שכזו.
 3. שירותי האתר וכל תוספת לשירותים אלה ניתנים כפי שהם (AS IS). המפעיל אינו מתחייב ואף לא יהא אחראי כלפי גולשי האתר בכל עניין הנובע משימוש באתר ו/או הנוגע לאיכות השירותים ו/או לתוכן באתר ו/או לזמינות השירותים שבו ו/או להתאמת האתר ו/או תוכנו לציפיות הגולשים ו/או לתרומתו הכלכלית (אם בכלל) של האתר ו/או של תוכנו לגולשים ו/או לצרכיהם.
 4. אם וככל שיקבע על ידי רשות מוסמכת, כי חרף האמור בתקנון זה המפעיל נושא באחריות כלשהי בקשר עם השימוש באתר, הרי שמוסכם שאחריותו של המפעיל כלפי הגולש בכל הקשור לשימוש באתר לא תעלה על הסכום שהגולש שילם למפעיל בפועל (אם שילם) או סך שלא יעלה על 500 ₪, לפי הנמוך.
 5. באתר מופיעים פרטים שונים הנוגעים לספקים חיצוניים (כגון: פרטי התקשרות ותיאור טובין ו/או שירותים ולרבות באמצעות סוכן חכם). פרטים אלה יכולים להופיע, בין היתר, כתוצאה מעדכון אוטומאטי של האתר ו/או מהזנה ידנית על ידי המפעיל ו/או מפרסום יזום שנעשה על ידי ספקים חיצוניים. בכל מקרה, המפעיל אינו אחראי על ספקים חיצוניים באופן כלשהו, לרבות לא לפרטים הנ"ל ו/או לכל פרסום של ספקים חיצוניים ו/או בקשר אליהם. ככל שספקים חיצוניים מפרסמים טובין ו/או שירותים באופן כלשהו, הרי שהמפעיל אינו מתחייב ואף לא יהא אחראי כלפי גולשי האתר בכל הנוגע לדיוק, לאמינות, לטיב, לאיכות, לאמיתות, להתאמה, לרמה, לשלמות ו/או לכל היבט אחר של איזה מהנ"ל, והכל אלא אם נאמר במפורש אחרת ואף אם המפעיל צפה ו/או היה ביכולתו לצפות איזה מהנ"ל.
 6. המפעיל לא יהיה צד ולא ישא באחריות כלשהי לכל שימוש באתר, לרבות לכל התקשרות ו/או עסקה בין גולש לבין ספק חיצוני. למען הסר ספק, כל מידע ו/או פרטים שיוחלפו בין גולש לבין ספק חיצוני בעקבות ו/או בקשר עם שימוש באתר הינם באחריות המלאה של הגולש ושל הספק החיצוני, ובשום פנים ואופן אינם באחריות המפעיל, אינם בידיעתו ואינם בשליטתו. גולש המוסר מידע ו/או פרטים כאמור ו/או משתמש בהם – עושה כן על אחריותו המלאה והבלעדית.
 7. לשם הפעלת האתר ואספקת שירותי האתר, המפעיל נעזר בגורמים טכניים חיצוניים ומשתמש באמצעים טכנולוגיים שונים. אף כי המפעיל משתדל להתקשר עם גורמים טכניים מקצועיים ואמינים, ולהשתמש באמצעים טכנולוגיים סבירים להפעלת האתר, הרי שבכל מקרה המפעיל לא יהיה אחראי לטיב, לתדירות, לרצף, לאיכות, לאמיתות, להתאמה, לשלמות, לרמת שירותים, לאספקה, למשלוח, למחירים, לרמת ציוד, ולכל כשל אפשרי ו/או לכל היבט אחר בנוגע לגורם טכני חיצוני ו/או לתוצאותיו ו/או לאמצעים טכנולוגיים כלשהם, אף אם המפעיל צפה ו/או היה ביכולתו לצפות את הכשל האפשרי ו/או את התוצאה כאמור.
 8. המפעיל יהיה רשאי לשנות את זהות הגורמים הטכניים המקצועיים ו/או את האמצעים הטכנולוגיים מעת לעת, לפי שיקול דעתו הבלעדי וללא כל הודעה מראש.
 9. במקרה בו בשל הפסקת ההתקשרות של המפעיל עם גורם טכני חיצוני ו/או בשל הפסקת שימוש באמצעי טכני כלשהו לא יוכל המפעיל לספק את שירותי האתר – כולם או חלקם – יהיה המפעיל רשאי להפסיק את ההתקשרות עם הגולשים המשתמשים באותו שירות או להפסיק את אספקת השירות.
 10. למען הסר ספק מוצהר בזאת, כי המפעיל נוקט בצעדים סבירים על מנת לאבטח את האתר ולהבטיח את פעילותו התקינה, אך בכל מקרה המפעיל לא יהיה אחראי לכל הפסקה, האטה, אובדן מידע, גניבת מידע, נזק למחשב, נזק לתשתית, הפרעה, וירוס, סוס טרויאני, תוכנה מזיקה, פרצה, תקלה, כשל חומרה ו/או תוכנה ו/או קווי תקשורת, או פגם כלשהו באבטחה, תהא סיבתם אשר תהא (להלן – "כשל אפשרי"), ככל שיגרמו לגולשים לרבות נזקיהם ו/או הוצאותיהם. השימוש באתר ובשירותיו נעשה על אחריותם הבלעדית של הגולשים. האמור יחול אף אם המפעיל צפה או היה ביכולתו לצפות את הכשל האפשרי ו/או את התוצאה כאמור.
 11. למען הסר ספק הגולשים מצהירים ומאשרים, כי ידעו להם שהאמור לעיל בסעיף הקודם יחול גם בכל הנוגע למסירת פרטיהם האישיים, מספרי כרטיסי אשראי, פרטי חשבון בנק, פרטי PAYPAL או פרטי של מנגנוני תשלום אחרים, ככל שימסרו לאתר.
 12. מבלי לגרוע מהאמור, מומלץ לגולש לנקוט ולהפעיל אמצעי הגנה המתאימים לצרכיו, לרבות מערכות אנטי וירוס, בכל שימוש באתר ובכלל.

 

המפעיל אינו אחראי לתכנים באתר

 1. המפעיל לא ישא באחריות ביחס לתכנים, לרבות תכנים של גולשים, אשר יתפרסמו באתר, ו/או ביחס לכל תוצאה ו/או נזק בשל פרסומם ו/או הסתמכות עליהם ו/או שימוש בהם. השימוש באתר הינו על אחריותו של הגולש בלבד, והמפעיל לא ישא באחריות כלשהי בשל כך, אף אם ידע או היה עליו לדעת על נזק ו/או על תוצאה צפויים כאמור.
 2. המפעיל, לפי שיקול דעתו הבלעדי, יהיה רשאי מעת לעת – אך לא חייב – לעיין בכל תוכן באתר וכן בכל תוכן של גולש ולפקח על האמור בהם, וכן לאסור ו/או לפסול תוכן ותוכן של גולש, הכל לפי שיקול דעתו הבלעדי והמוחלט של המפעיל וללא כל חובת הודעה לגולש.
 3. המפעיל מצהיר והגולש מסכים, כי למרות האמור לעיל אין בכך כדי לחייב את המפעיל באופן כלשהו, והוא אף אינו יכול לפקח באופן גורף על תכנים של גולשים ו/או על תכנים אחרים המופיעים באתר (לרבות במסגרת סוכן חכם), וכי בכל מקרה כל גולש ישא במלוא האחריות על תוכן שלו. אין באמור בסעיף זה כדי לגרוע מחובותיו של גולש בהתאם להוראות כל דין ו/או תקנון זה.
 4. כל תוכן ותוכן של גולש מוצעים כמו שהם, ואין המפעיל נושא בכל אחריות בקשר עימם ועם השימוש בהם. השימוש בנ"ל הוא על אחריות המשתמש בלבד. ככל שתתבצע הפרה של קניין רוחני ו/או פגיעה בשם הטוב ו/או כל הפרה אחרת של הדין בקשר עם תוכן כלשהו, הרי שהדבר יתבצע ללא ידיעתו של המפעיל.
 5. המפעיל מתחייב להוריד כל חומר מפר ו/או פוגע, אשר יובא לידיעתו באמצעות כתובת הדוא"ל הרשומה מטה, וזאת בהקדם האפשרי לאחר הפנייה.
 6. באתר עשויים להופיע קישורים (links) לאתרים אחרים, ישראלים או זרים. המפעיל אינו אחראי לאתרים אלה, לתכנים שבהם או לשירותים המוצעים בהם. הימצאות קישורים לאתרים אחרים אינה מהווה המלצה לבקר באיזה מהם ו/או להשתמש בשירותיהם ו/או לרכוש טובין ו/או שירותים.
 7. המפעיל מצהיר, כי לא ננקטו מטעמו צעדים לבדוק את נכונות ו/או מהימנות התכנים הכלולים באתרים האחרים הנ"ל, או את השירותים ו/או הטובין ו/או המוצרים המוצעים בהם ו/או את התאמתם לגולשים כאלה או אחרים. המפעיל ממליץ לבדוק היטב כל אתר אחר לפני גלישה בו ו/או נטילת חלק בפעילויות המוצעות בו, לבצע בדיקת שוק טרם כל רכישה וככלל לנהוג באופן זהיר בנוגע לנ"ל. בכל מקרה - כל מי שנכנס לאתר אחר באמצעות קישור מהאתר ו/או רוכש טובין ו/או שירותים בעקבות פרסומות של ספקים חיצוניים שהופיעו באתר, עושה זאת על אחריותו המלאה בלבד.

 

התחייבויות והצהרות הגולש כלפי המפעיל

 1. ידוע לגולש כי מעבר להצהרות ולהתחייבויות שלהלן, קיימות בתקנון זה הצהרות והתחייבויות נוספות המחייבות את הגולש, ובכלל זה בנוגע לזכויות קניין רוחני בתוכן של גולש.
 2. מבלי לגרוע מהצהרות מהתחייבויות הגולש בכל מקום אחר בתקנון זה, הגולש מצהיר, מאשר ומתחייב כדלקמן:
  1. הגולש רשאי להתקשר עם המפעיל לפי הוראות תקנון זה ולפי כל דין.
  2. לציית לתקנון במלואו וכן להוראות כל דין במסגרת השימוש באתר.
  3. העלאת תכנים תעשה בתום לב, והדברים שיועלו יהיו אמיתיים, כנים, הוגנים, מנוסחים בטוב טעם, ללא מצגים ו/או ביטויים מעליבים ו/או משמיצים ו/או פוגעניים, ובאופן כללי יהיו בהתאם לרוח האתר והיותו מופנה לציבור החרדי, ובכל מקרה יהיו בהתאם להוראות כל דין.
  4. כי ידוע לו שתכנים המופיעים באתר, לרבות תוכן של גולש, חשופים ו/או עשויים להיות חשופים בפני גולשים אחרים, וזאת ללא הודעה מוקדמת, ועל כן על הגולש מוטלת מלוא האחריות לנהוג בזהירות ובשיקול דעת טרם העלאת תכנים מסוג כלשהו לאתר.
  5. כי כל מידע שימסור לצורך רישום באתר ו/או כנדרש בכל מקום באתר, לרבות לצורך רישום כמנוי, ובכלל זה נתוני כרטיס אשראי וכל מידע אחר שידרש ממנו, ככל שידרש, יהיה נכון, מדוייק, מלא, תואם את המציאות ואינו מטעה. הגולש יעדכן את המפעיל בכל מקרה של שינוי בכל מידע רלבנטי אחר על ואודות הגולש. האמור יחול גם במקרה של רישום לאתר באמצעות צד ג' (כגון Facebook ו/או Google+).
  6. כי ידוע לו שהפרטים האישיים שימסרו על ידו למפעיל, ככל שימסרו, יאוכסנו בכפוף להוראות כל דין. המפעיל רשאי לאגור ולהשתמש בנתונים בנוגע לגולשים, ובכלל זה דרכי התקשרות וכן כל פרט אחר המסופק על ידי אתרים צד ג' שבאמצעותם גולש נרשם לאתר (כגון Facebook ו/או Google+ ו/או כל רשת חברתית אחרת עליה המפעיל יחליט מעת לעת).
  7. כי הוא מסכים שבסמוך לתכנים שפרסם יופיע קישור לפרופיל שלו ב- Facebook ו/או ב- Google+ ו/או בכל רשת חברתית אחרת עליה המפעיל יחליט מעת לעת.
  8. כי ידוע לו, שגולש המוסר מידע ופרטים על עצמו לספקים חיצוניים עושה כן מרצונו החופשי ועל אחריותו המלאה, והמפעיל אינו נותן מצג ו/או התחייבות באשר לאופן שבו אלה ישמרו ו/או יאוכסנו, אם בכלל.
  9. כי ידוע לו, שמידע ו/או פרטים שנמסרו לספק חיצוני, עלולים להגיע גם לידי גורמים שהגולש אינו מעוניין בהם.
  10. כי עצם הרישום כמנוי לאתר מהווה הסכמה להיכלל במאגר מנויי האתר. המאגר ישמש את המפעיל לאספקת השירותים למנוי, ובכלל זה למשלוח הודעות, עדכונים ודברי פרסומת למנוי, ככל שהמנוי אישר את קבלתם. מחיקת פרטי מנוי מהמאגר תעשה לבקשת המנוי שתופנה למפעיל לפי הפרטים שבתחתית תקנון זה.
  11. כי הגולש לבדו יהיה אחראי לכל נזק אשר יגרם לו ו/או לכל צד ג' כתוצאה מהסתמכות על התכנים באתר ו/או משימוש באתר, וכי ידוע לו כי המפעיל לא ישא באחריות לכל נזק ישיר ו/או עקיף, כספי או אחר, שיגרם לגולש ו/או לצדדים ג' כתוצאה משימוש באתר ו/או הסתמכות על התוכן המופיע בו. האמור בסעיף זה יחול גם אם המפעיל צפה או יכול היה לצפות את הנזק מראש.
  12. כי הוא מסכים שהמפעיל יהיה רשאי למסור את פרטי הגולש לצדדים שלישיים אם הדבר מתחייב על פי כל דין ו/או אם המפעיל יעמוד בפני איום כי ינקטו נגדו צעדים משפטיים (פליליים או אזרחיים) בגין מעשי ו/או מחדלי הגולש.
  13. כי הוא מסכים שהמפעיל יעשה שימוש בפרטי הגולש לצורך שיפור שירותי האתר.
  14. כי הוא ישמור בסודיות סיסמתו, ככל שתימסר לו, וישא באחריות לכל שימוש אשר יעשה בסיסמא, אף אם נעשה ללא אישור. המפעיל לא ישא באחריות כלשהי לנזקים אשר יגרמו כתוצאה משימוש לא מאושר.
  15. כי ידוע לו שהמפעיל אינו מספק כל ציוד ו/או תשתיות הדרושים לצורך גישה לאינטרנט ולשם קבלת שירותי האתר, לרבות ציוד קצה, מודמים ותוכנות גישה לאינטרנט.
 3. למפעיל הזכות שלא לאשר התקשרות עם גולש מכל סיבה שהיא, ובכלל זה שלא להתיר לגולש להירשם כמנוי לאתר, וכן שלא להתיר לגולש לעשות שימוש או להמשיך ולהשתמש באתר, כולו או חלקו, ו/או לבטל ו/או לחסום כל תוכן של גולש ו/או לבטל מנוי והכל באופן מיידי בכל מקרה של שימוש לרעה באתר ו/או אי עמידה בתנאים הקבועים בתקנון זה ו/או העדר שימוש כלשהו במשך 180 ימים רצופים ו/או אי תשלום במקום שנדרש, וזאת מבלי לגרוע מכל זכות העומדת למפעיל על פי דין ו/או הסכם. למפעיל יהיה שיקול דעת בלעדי, סופי ומוחלט לקבוע מה יהווה "שימוש לרעה", האם ומתי שימוש באתר עולה לכדי הפרת האמור בתקנון זה ו/או בכל הסכם ו/או דין, והמפעיל מתחייב להפעיל שיקול דעת זה בתום לב ובהגינות.
 4. מנוי שחשבונו בוטל ו/או הוקפא כתוצאה משימוש לרעה באתר ו/או הפרת תקנון זה לא יזכה בהחזר/זיכוי כלשהו, וזאת מבלי לגרוע מכל זכות אחרת העומדת למפעיל לפי תקנון זה ו/או לפי דין.
 5. ידוע לגולש, שעשוי לחול שיהוי בין מועד העלאת תוכן כלשהו על ידו לבין הצגתו בפועל באתר.

 

שימושים מותרים ואסורים באתר

 1. האתר מוצע לשימוש AS IS.
 2. אין להשתמש בשירותי האתר ו/או בתוכן המופיע בו שלא במסגרת המותר באתר, ובמיוחד אין להשתמש באתר ו/או בתכניו באופן שאינו עולה בקנה אחד עם אורח החיים החרדי ו/או הצפוי לפגוע ברגשות הציבור החרדי.
 3. אין להעתיק ו/או להפיץ ו/או לסחור בחלקים כלשהם מהאתר ו/או בתכנים המופיעים בו, אלא לאחר קבלת אישור מראש ובכתב מהמפעיל.
 4. למעט אם התקבלה רשות מפורשות ובכתב מהמפעיל, חל איסור לעשות שימוש באתר ו/או בתכניו שלא במסגרת האתר גופו, ובכלל זה חל איסור לבצע קישור כלשהו לאתר ו/או לתכניו מכל אתר אינטרנט אחר ו/או בדרך של הצגתו ב- FRAMES ו/או בדרך של כניסה כלשהי לאתר שלא דרך עמוד הבית שלו ו/או בכל דרך הצגה המשנה את עיצוב ו/או את תכניו של האתר.
 5. אין להפעיל על האתר ו/או על תכניו תוכנות ו/או מנגנונים לכריית מידע ולהעתקה של תכנים, לרבות ROBOTS ו- CRAWLERS.
 6. חל איסור מוחלט לעשות באתר ו/או באיזה מחלקיו שימוש אשר נוגד את דיני מדינת ישראל ו/או כל דין אחר (פלילי ו/או אזרחי), ו/או הפוגע פגיעה כלשהי בכל צד ג', לרבות, אך לא רק:
  1. פגיעה בשם הטוב.
  2. פגיעה במוניטין.
  3. השמצה של כל אדם (לרבות תאגיד).
  4. שימוש לצרכים מיניים ו/או אירוטיים ו/או תועבה.
  5. שימוש מזיק, לרבות באמצעות דואר זבל (SPAM), וירוסים, סוסים טרויאניים ותוכנות מזיקות אחרות.
  6. הפרה של זכויות קניין רוחני כלשהן.
  7. פגיעה בפרטיות.
  8. ניבול פה.
  9. איום.
  10. העלבה.
  11. הפחדה.
  12. הטרדה.

 

זכויות קניין רוחני של המפעיל ובעלות של המפעיל בנוגע לתכנים באתר

 1. המפעיל מקפיד על שמירת זכויות היוצרים ושאר זכויות הקניין הרוחני ברשת האינטרנט. כל גולש באתר נדרש בזאת להקפיד ולשמור על הזכויות האמורות, שכן שמירה עליהן היא תנאי לשימוש באתר.
 2. במסגרת פעילות האתר גולש רשאי להעלות תוכן של גולש. ובתנאי שהגולש:
  1. הוא בעל מלוא הזכויות, מכל מין וסוג (לרבות זכויות יוצרים), בתוכן האמור.
  2. לא ידוע לו על כל גורם אחר מלבדו שהוא בעל זכויות כלשהן בתוכן האמור.
  3. הוא רשאי לעשות בתוכן האמור שימוש כפי שנעשה במסגרת האתר וללא הגבלה כלשהי, ובכלל זה להעביר את מלוא הזכויות בתוכן למפעיל.
  4. הוא לא יעלה תוכן כלשהו, אשר הזכויות בו – כולן או חלקן – אינן מוחזקות באופן מלא על ידי הגולש. בכל מקרה של ספק לגבי הבעלות בזכויות, חל על הגולש איסור להעלות תכנים.
 3. בעצם העלאת תוכן של גולש לאתר, הגולש מעביר למפעיל, ללא תמורה, באופן מלא, כולל ובלתי חוזר, את מלוא הזכויות בתוכן של גולש, והכל ללא הגבלת זמן ו/או מקום. המפעיל יהיה רשאי לנהוג בתוכן שהועבר אליו מנהג בעלים מלא וחופשי לכל דבר ועניין, בכל מקום בעולם, ובכל מדיה קיימת ו/או עתידית.
 4. הגולש מצהיר ומאשר, שככל שהעברה אינה אפשרית, הגולש מעניק למפעיל באופן מלא ובלתי חוזר רישיון שימוש ללא תמורה, בלתי ניתן לביטול, שאינו מוגבל בזמן, שאינו מוגבל במקום ושאינו מגבל בהיקפו, לעשות כל שימוש, מכל מין וסוג, כפי שהמפעיל ימצא לנכון בכל תוכן של הגולש, כולו או חלקו, בתמורה או ללא תמורה, בכל מדיה קיימת ו/או עתידית, והכל לפי שיקול דעתו המלא והבלעדי של המפעיל.
 5. כמו כן, הגולש מצהיר ומאשר כי אין לו, לא תהיה לו והוא מוותר מראש, באופן מלא ובלתי חוזר על כל זכות לקרדיט ו/או לשלמות היצירה בכל הנוגע לתוכן של גולש, ואין הוא דורש תמורה כלשהי בגין כך.
 6. מבלי לגרוע מהאמור, המפעיל יהיה רשאי למכור, להעביר, להעתיק, לשנות, לעבד, לשנות פורמט, להשתמש, להציג ולבצע בפומבי, ולהעניק רישיונות משניים בתכנים הנ"ל או בחלק מהם, וזאת בכל מדיה קיימת ו/או עתידית, בתמורה ו/או ללא תמורה, והכל לפי שיקול דעתו הבלעדי והחופשי, בכל מקום ובכל אופן, ללא כל הגבלה, וללא צורך בקבלת היתר כלשהו או בתשלום תמורה כלשהי לגולש.
 7. המפעיל יהיה רשאי למכור את האתר (על תכניו, באופן מלא או חלקי, לרבות תוכן של גולשים), ו/או למכור שטחי פרסום באתר ו/או להציב קישורים ממומנים ו/או למכור לידים ו/או להתקשר בעסקאות PPK ו/או בעסקאות PPL ו/או למכור מנויים למדורים שרק בהם יתפרסמו תכנים של גולשים ו/או תכנים אחרים. כל תמורה ו/או טובת הנאה שתתקבל בקשר עם פעילות באתר, לרבות מסחרית ולרבות כזו שהתקבלה בקשר עם תוכן של האתר ו/או בקשר עם תוכן של גולש, תהיה של המפעיל בלבד, ובשום פנים ואופן לא של הגולש.
 8. זאת ועוד, כל הזכויות באתר, לרבות זכויות היוצרים, ובכלל זה בשם האתר, בתוכן המאוחסן בו ובתוכן של גולש, בתוכנות ובתוכנות העזר המשמשות להפעלתו של האתר, שייכות למפעיל, וזאת בין אם נכללה ביחס למידע ספציפי הודעת זכויות ובין אם לאו, והכל אלא אם נאמר מפורשות ובכתב אחרת ו/או אם קיים הסכם מפורש בכתב בין המפעיל לבין גורם כלשהו הקובע אחרת.
 9. למען הסר ספק מודגש, שכל הזכויות, מכל מין וסוג, בתבנית אתר מוכנה ו/או בכל עיצוב ו/או תוכן שיספק המפעיל לגולש (לרבות בקשר עם באנר ו/או עם שטח פרסום) יהיו של המפעיל, ושלו בלבד, אלא אם נאמר מפורשות ובכתב אחרת ו/או אם קיים הסכם מפורש בכתב בין המפעיל לבין גורם כלשהו הקובע אחרת.
 10. כל שימוש של הגולש בתבנית אתר מוכנה ו/או בכל עיצוב ו/או בכל תוכן באתר, מותר אך ורק במסגרת האתר, אלא אם הותר אחרת במפורש ובכתב על ידי המפעיל. בכל מקרה, חל איסור מוחלט על הגולש לבצע יצירות נגזרות בתבנית אתר מוכנה ו/או בכל עיצוב ו/או בכל תוכן באתר.

 

סוכן חכם

 1. באתר מוצע שירות סוכן חכם. השירות ניתן בכפוף לרישום (ואימות פרטים), שעליו חלים כל הוראות תקנון זה בנוגע למסירת פרטים מלאים, נכונים ומעודכנים.
 2. על מנת לקבלת הודעות ומידע באמצעות סוכן חכם על הגולש להחזיק בציוד קצה מתאים לכך. התאמת ציוד הקצה היא באחריות הגולש בלבד.
 3. בכל מקרה בו הגולש נרשם לסוכן חכם והוא משתמש בציוד קצה, כגון טלפון, שאינו שלו, הוא מאשר שהשימוש נעשה בהיתר בוסמכות של בעל ציוד הקצה. הגולש מתחייב לפצות ולשפות את המפעיל בגין כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה ו/או נזק מסוג כלשהו בגין שימוש לא מורשה בסוכן חכם באמצעות ציוד קצה של אחר.
 4. שירות סוכן חכם עשוי להינתן בתשלום בהתאם למחירים שיוצגו לגולש בסמוך לאזור הרישום לשירות סוכן חכם. חיובים בגין שימוש בסוכן חכם יופיעו בחשבון הטלפון ו/או בהוראת קבע ו/או בחיובי אשראי של הגולש ו/או בכל אופן אחר שיצויין באזור הרישום, והגולש מאשר ומסכים לכך.
 5. למען הסר ספק מובהר, ששימוש בסוכן חכם עשוי לגרור חיובים נוספים מעבר לאמור לעיל ועשוי להיות כפוף לתנאים נוספים, וזאת בכפוף להסדרים ו/או להסכמים שבין הגולש לבין חברת הסלולאר ו/או ספקית ציוד הקצה.
 6. ידוע לגולש ומוסכם עליו, שזמינות שירות סוכן חכם מותנית באיכויות ובזמינות קליטת סלולאר ו/או פריסת אנטנות סלולאר ו/או בתנאים נוספים, לרבות טכניים, שאינם בשליטת ו/או באחריות המפעיל אלא בשליטת ו/או באחריות ספקי ציוד הקצה ו/או חברות הסלולאר.

 

מכירת שטחי פרסום

 1. המפעיל רשאי להציע מעת לעת כחלק משירותי האתר, בתמורה ו/או ללא תמורה, שטחי פרסום באתר, והכל לפי שיקול דעתו הבלעדי של המפעיל ובתנאים שיקבע מעת לעת.

 

רכישה באמצעות כרטיס אשראי ומנגנוני תשלום אחרים

 1. המפעיל אינו אחראי על שירותי סליקה ו/או PAYPAL ו/או מנגנוני תשלום אחרים, וכל האחריות בקשר עם שירותים אלה היא של נותני השירותים הרלבנטיים ובכפוף להסכמים הפרטניים ו/או הדינים החלים על ההתקשרות בין הגולש לבין אותם נוני שירותים.

 

שימוש רציף והתנתקות משירותי האתר

 1. המפעיל יהיה רשאי למחוק מנוי שלא יעשה שימוש בחשבונו במשך 180 ימים רצופים, והכל ללא הודעה מוקדמת.
 2. גולש המבקש להתנתק משירותי האתר יוכל לעשות כן באופן מקוון במסגרת האוזר האישי, או באמצעות פנייה למפעיל לפי הפרטים המופיעים למטה מכאן.

 

תיקון הפרה

 1. המפעיל מצהיר בזאת, כי הוא עושה מאמץ לפעול בהתאם להוראות כל דין.
 2. יחד עם זאת, אם וככל שיתברר שמעשי ו/או מחדלי המפעיל אינם עולים בקנה אחד עם הוראות כל דין כאמור ו/או עם האמור בתקנון זה, הגולש יודיע על כך למפעיל לאלתר ובכתב, ויתן למפעיל 10 ימי עבודה לפחות לתקן את ההפרה. דרכי יצירת קשר עם המפעיל מפורטים בסוף התקנון.
 3. הגולש מוותר על כל סעד המגיע לו בגין הפרה כלשהי מצד המפעיל, אלא אם המפעיל לא תיקן את ההפרה בתוך 21 ימי עבודה מהמועד שקיבל הודעה בפועל ובכתב על ההפרה.

 

פיצוי המפעיל בשל הפרת תקנון זה

 1. כל גולש מתחייב בזאת לפצות ולשפות את המפעיל מיד עם דרישה ראשונה בגין כל נזק, הפסד, אובדן רווח, פגיעה בשם טוב, פגיעה במוניטין, תשלום והוצאה שיגרמו למפעיל בקשר לגלישה באתר ו/או לשימוש של הגולש בשירותי האתר ו/או בקשר להפרת האמור בתקנון זה ו/או בכל הסכם אחר בין המפעיל לבין הגולש, לרבות הוצאות משפטית, שכ"ט עו"ד וקנסות, והכל בתוספת ריבית והצמדה כדין. למען הסר ספק, האמור בסעיף זה חל גם על כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה של צד ג' כנגד המפעיל.
 2. במידה והמפעיל יתבע לדין בקשר עם הפרת תקנון זה על ידי גולש, הוא שומר על זכותו לנהל את ההגנה בעצמו בהליכים שינקטו כנגדו, והגולש מתחייב לשתף פעולה באופן מלא עם המפעיל בכל הליך משפטי כאמור.
 3. התחייבויות הגולש לפצות ולשפות את המפעיל כאמור בתקנון זה ישארו בתוקפן גם לאחר סיום הגלישה ו/או סיום השימוש באתר, ובלבד שעילת הפיצוי ו/או השיפוי קשורה לגלישה באתר ו/או לשימוש באתר.

 

שונות וסמכות שיפוט

 1. המפעיל בלבד יהא רשאי להמחות, להעביר או לשעבד את זכויותיו (ובכלל זה את זכותו לקבל תשלום מגולשים) ו/או את התחייבויותיו לפי תקנון זה לכל צד ג' לפי בחירתו וללא כל צורך בקבלת הסכמת הגולש, מראש ו/או בדיעבד. ככל שהמפעיל יעשה כאמור, הוא מבטיח שזכויות הגולש לפי תקנון זה לא תפגענה.
 2. על תקנון זה ועל כל סכסוך הנובע או הקשור בשימוש באתר ו/או בתוכן המופיע בו ו/או בתוכן של גולש יחולו אך ורק דיני מדינת ישראל. כל עניין הנובע ו/או הנוגע לשימוש באתר ו/או לתכנים המוצגים בו ו/או לתוכן של גולש ו/או לתקנן זה ידון אך ורק בבית המשפט המוסמך בעיר ראשון לציון, וככל שמדובר על ערכאה מחוזית – אך ורק בבית המשפט המחוזי מרכז, ובהם בלבד.
 3. תקנון זה, המהווה כאמור הסכם מחייב בין המפעיל לבין הגולש, ממצה את ההסכמות בין הצדדים ובא במקום כל מצג ו/או התחייבות ו/או הסכמה שניתנו בכתב ו/או בעל פה על ידי מי מהצדדים.
 4. שום ויתור, הנחה, הימנעות או שיהוי של המפעיל במימוש זכויותיו על פי תקנון זה לא יתפרשו כויתור או מניעה אלא אם נעשו בכתב. אם וככל שהמפעיל יבצע בדיקה כלשהי של תכנים של גולש ו/או ימחק באופן כלשהו תכנים של גולש, בין אם מעת לעת ובין אם באופן קבוע – לא יהיה בכך כדי לחייב את המפעיל להמשיך ולבדוק ו/או למחוק תוכן אחר כלשהו.
 5. המפעיל יהא רשאי לשלוח הודעות שונות לגולש באחת מהדרכים הבאות, לפי בחירתו הבלעדית של המפעיל: (1) באמצעות הודעה בחלון מידע כללי באתר; (2) באמצעות דואר אלקטרוני לכתובת הדואר האלקטרוני של הגולש כפי שנמסרה על ידו; (3) שיחת טלפון; (4) הודעת SMS; (5) הודעת פקס; (6) מכתב בדואר רשום.
 6. כל ההודעות שישלחו למעפיל יחשבו כאילו התקבלו ביום העסקים הבא לאחר המועד אשר בו נתקבלו בפועל (ובתנאי שבידי הגולש מצויה אסמכתא על הקבלה בפועל). במקרה של הודעות שישלחו לגולש באמצעות האתר, אלה יחשבו כאילו נמסרו במועד בו נעשה השימוש הראשון בשירותי האתר לאחר משלוח ההודעה.
 7. הודעות למפעיל יש להעביר באמצעות דואר אלקטרוני: [email protected] או בדואר רשום לכתובת הדואר: רבי עקיבא 54א בני ברק. מספר הטלפון של שירות הלקוחות של המפעיל הינו: 073-2641694.

 

 

 

* * *

 

 

 

אנא הזן את כתובת האימייל שהזנת בעת ההרשמה:

מפרסמים בזוזי:

270326

מודעות אחרונות

©כל הזכויות שמורות לבעלי האתר, לוח חרדי - תרי זוזי zuze.co.il.    |    אודות תרי זוזי בית תוכנה - סיי ייס - SayYes